proper

[ˈprɒpə(r)] [ˈprɑːpər]

adj. 真正的,像样的;实际上的,严格意义上的;正确的,合适的;合理的,合乎体统的;非常有礼貌的,循规蹈矩的;<正式> 特有的,专有的;完全的,彻底的;<英,非正式> 用于强调地道的;(圣诗、教义、祷词等)用于某特定场合的;(纹章)原色的;(数)真的,正常的

adv. <英,非正式> 完全地,彻底地;<英,非正式> 正确地,恰当地

n. 特定季节(或节日)的礼仪

【名】 (Proper)(英、德)普罗珀(人名)

[ 比较级:moreproper 最高级:mostproper]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-21 00:42:27 2023-03-21 00:44:25 2023-03-20 23:58:06 2023-03-21 00:04:16 2023-03-20 23:52:23 2023-03-21 01:26:56 2023-03-21 02:02:08 2023-03-20 23:47:52 2023-03-20 23:43:43 2023-03-21 00:16:27 2023-03-21 01:39:06 2023-03-21 01:10:12 2023-03-21 01:52:27 2023-03-21 01:27:18 2023-03-21 01:59:49 2023-03-21 00:23:12 2023-03-21 01:06:12 2023-03-21 01:54:54 2023-03-21 00:25:12 2023-03-21 00:56:25