strip

[strɪp] [strɪp]

v. 除去,撕掉(外皮或表层);夺去,剥夺(地位,权力,财产);脱衣服,脱光……的衣服;表演脱衣舞;为(奶牛)收奶;拆卸,拆开(机器、车辆或引擎 );<美>拆散(汽车等)卖零件;使空无一物,搬光(家具、设备等);(使)(螺丝或齿轮)受损;(为利润)出售(公司资产);分离(债券的)息票使二者分开出售;(子弹出膛时因膛面磨损而)不旋转

n. (纸、金属、织物等)条,带;带状地带;<英>(比赛时穿的)队服,球衣;商业街;脱衣舞;连环漫画;<英>(定时播出的)广播节目;飞机跑道

【名】 (Strip)(俄、美)史地鄱(人名)

[ 复数:strips 第三人称单数:strips 现在分词:stripping 过去式:stripped 或:stript 过去分词:stripped 或:stript]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-21 03:37:37 2023-03-21 03:47:55 2023-03-21 03:10:38 2023-03-21 03:35:56 2023-03-21 03:37:17 2023-03-21 01:35:01 2023-03-21 04:01:21 2023-03-21 02:16:52 2023-03-21 02:59:12 2023-03-21 03:40:10 2023-03-21 02:11:07 2023-03-21 02:39:02 2023-03-21 02:33:16 2023-03-21 02:02:01 2023-03-21 03:47:56 2023-03-21 02:31:50 2023-03-21 01:42:44 2023-03-21 02:32:20 2023-03-21 02:27:38 2023-03-21 02:27:36